ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

          สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในการดำรงชีวิต เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เพราะในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้ม ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เพิ่มมาแทน ในปัจจุบันนี้ประชากรมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ มาใช้เพื่อตอบสนองความสะดวกให้กับมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ผลจากการทำลายสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบจะมีสาเหตุทำให้เกิดปัญหาได้เช่น การเพิ่มประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

carbon-emissions-fuelling-atmosphere_5106

ภาพที่ 1. http://wastewatertreatments.files.wordpress.com/2010/10/carbon-emissions-fuelling-atmosphere_5106.jpg

          ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวกและอำนวยประโยชน์  โดยที่มนุษย์ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปัจจุบันนี้มนุษย์ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้ประโยชน์ในทุกๆด้าน ผลจากการใช้อย่างขาดสติก็ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

drought800

ภาพที่ 2. http://human.tru.ac.th/elearning/local/global04/pic/drought800.jpg

          ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การสูญเสียทรัพยากรที่ดิน เป็นปัญหาการพังทลายของดิน การเสื่อมโทรมของดิน การขาดความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินเป็นพิษจากสารเคมี , การสูญเสียทรัพยากรน้ำ เช่น การขาดแคลนน้ำ น้ำเสีย สารพิษในน้ำ น้ำท่วม น้ำทะเลหนุน น้ำบาดาลลดระดับ แหล่งน้ำตื้นเขิน , การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปริมาณการปลูกป่า การทำลายที่อยู่อาศัยสัตว์ป่า , การสูญเสียทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น ปัญหาความขาดแคลน ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาต่อสังคมและปัญหาขยะมูลฝอย

9mar53-1

ภาพที่ 3. http://www.suriyothai.ac.th/files/u1060/9mar53-1.jpg

การสูญเสียความหลากหลายทางการภาพ สิ่งมีชีวิตบนโลก จากการวิวัฒนาการ การเพิ่มจำนวนและชนิดมากขึ้นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มอัตราการสูญพันธ์เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

Australia Wildfires

ภาพที่ 4. http://webboard.sanook.com/forum/?Old_Topic=1&action=dlattach;topic=3462005.0;attach=1069182;image

         สุดท้ายนี้…อยากจะให้ทุกคนได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการคำนึงถึงผลท่ี่จะส่งต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ทางตรง)เช่น การใช้อย่างประหยัด การน้ำกลับมาใช้ซ้ำอีก การบำบัดและฟื้นฟู การใข้สิ่งอื่นทดแทน การเฝ้าระวังดูแลป้องกัน และ(ทางอ้อม) เช่น การพัฒนาคุณภาพประชาชน การใช้มาตราการทางสังคมและกฏหมาย การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี การกำหนดนโยบายและวางทางรัฐบาลในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

         ฝากคำกลอน…

          สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเท่าที่เห็น              ล้วนหลากเป็นปัญหามาทักถม

ทั้งแหล่งน้ำ ดิน ฟ้า กระแสลม                           ถูกสะสมด้วยมลพิษให้บิดเบือน

 อีกป่าไม้ สัตว์ แร่ธาตุ อากาศลด                     จะเริ่มหมดถดถอยคอยคลาดเคลื่อน

น้ำท่วมฟ้าปลาก้าวกินดาวเดือน                       สะท้อนเทือนทั่วไปในโลกเรา

เปรียบครั้งก่อนตอนปู่ย่าตายายเกิด                 สิ่งประเสริฐสรรค์สร้างสร่างทุกข์เศร้า

ธรรมชาติสะอาดใสทั้งใจเรา                             ไม่มัวเมาลืมหลงป่าดงดอน

สรรพสิ่งอิงอาศัยได้ร่วมสุข                              ไม่รานรุก บุกแผ้ว แนวสิงขร

ฤดูกาล สานส่งตรงแน่นอน                              หนาว ฝน ร้อน ใยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

สิ่งแวดล้อม พร้อมคืนกลับ ไม่สับสน                หากทุกคน ช่วยกัน มุ่งมั่นเสริม

จากตัวเรา เรียนรู้ กู้ต่อเติม                              แล้วริเริ่ม สู่สังคม สมภาคภูมิ

News_190810_5

ภาพที่ 5. http://icare.kapook.com/cmsfile/imgbank/GlobalWarming/News_190810_5.jpg

อ้างอิงจาก : 

http://arnuchit.igetweb.com/index.php?mo=3&art=41982217

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse/wiki/87adc/

http://www.tigertemplecharity.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539310251&Ntype=13

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=530fafc28642c661

คอลัมน์ของ น.ส. อาภา  มาประเสริฐ รหัส 53038678 sec.02

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: